Sut i gwyno am gynnyrch neu gyngor ariannol : Directgov – Arian, treth a budd-daliadau

Gwefan llywodraeth y DU

Nodwch fod gan y wefan hon system allweddumynediad llywodraeth y DU

Gwasanaethau cyhoeddus i gyd yn un lle

Trefn llywio pennaf

Dydd Gwener, 5 Rhagfyr 2008

dolenni i dudalennau eraill yn yr adran hon

Pori wrth destun

Pori wrth bobl

Arian, treth a budd-daliadau

Arian, treth a budd-daliadau

Sut i gwyno am gynnyrch neu gyngor ariannol

Os nad ydych chi’n hapus gyda chynnyrch neu gyngor ariannol a gawsoch, yna gallwch chi gwyno. Rhaid i gwmnïau a reoleiddir gan yr Awdurdod Gwasanaethau Ariannol (FSA) gael trefn gwyno, a rhaid iddynt ymateb o fewn terfynau amser penodedig. Os ydych chi’n dal i fod yn anhapus gyda’r canlyniad, gallwch gwyno wrth gynllun cwyno annibynnol.

Cyn gwneud cwyn

Os nad ydych chi’n hapus gyda chynnyrch ariannol neu’r gwasanaeth rydych chi’n ei dderbyn, yna’r peth gorau yw cysylltu â’r cwmni cyn gynted â phosib. Mae gan gwmnïau ddyletswydd i drin eu cwsmeriaid yn deg, a byddant yn awyddus i helpu er mwyn datrys y broblem yn gyflym. Os ydych chi’n dal i fod yn anhapus, mae gennych hawl i wneud cwyn ffurfiol er mwyn derbyn ymddiheuriad, cywiriad neu iawndal.

Y camau allweddol wrth wneud cwyn

Cam un

Os nad ydych eisoes wedi derbyn copi o drefn gwyno’r cwmni, yna gofynnwch am gopi. Ynddi, cewch enw’r person i anfon eich cwyn ato, gwybodaeth am ba bryd i ddisgwyl ymateb a’ch opsiynau os nad ydych yn hapus gyda’r canlyniad terfynol.

Cam dau

Os ydych chi’n anhapus gyda’r ymateb terfynol, neu os nad yw’ch cwyn wedi’i datrys cyn pen wyth wythnos, gallwch gyfeirio’ch cwyn i gynllun cwyno annibynnol. Gwasanaethau diduedd, rhad ac am ddim yw’r rhain sy’n cynnwys y canlynol:

  • Gwasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol
  • Cynllun Cyflafareddu’r Gymdeithas Prydlesu a Chyllid
  • Y Gwasanaeth Cyngor am Bensiynau
  • Yr Ombwdsmon Pensiynau

Bydd trefn gwyno ysgrifenedig y cwmni’n cadarnhau pa gynllun y bydd angen i chi gysylltu ag ef. Gwasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol sy’n delio gyda’r rhan fwyaf o gwynion am gwmnïau gwasanaethau ariannol.

Gallwch ddarllen mwy am hyn yn yr erthygl ‘Cynlluniau Cwyno Annibynnol’ – ewch i ‘Yn yr adran hon’ isod.

Os nad ydych chi’n dal i fod yn fodlon

Os yw Gwasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol wedi ystyried eich cwyn ond eich bod yn dal i fod yn anhapus, gallwch fynd i’r llys os mai dyna yw’ch dymuniad. Ond cofiwch y bydd y Llys, yn y rhan fwyaf o achosion, yn debygol o gytuno â phenderfyniad yr Ombwdsmon.

Os ydych eisoes wedi dilyn cynllun cyflafareddu neu fod yr Ombwdsmon Pensiynau wedi ystyried eich cwyn, fel arfer ni allwch fynd â’ch cwyn i’r llys. (Gallwch fynd yn syth i’r llys heb ddilyn y cynlluniau hyn, ond fe allai hyn arwain at gostau uwch.)

Os ydych chi’n mynd i’r llys, ewch i lys hawliau bychain. Gall systemau eraill y llys fod yn draul ar eich amser ac ar eich poced.

Os yw’r cwmni wedi mynd i’r wal

Y Cynllun Iawndal Ariannol

Os yw’r cwmni yr ydych chi’n delio ag ef wedi mynd i’r wal, mae’n annhebygol iawn y byddant yn ymateb i gwynion. Serch hynny, os oedd yn cael ei awdurdodi gan yr Awdurdod Gwasanaethau Ariannol, mae’n bosib y bydd gennych hawl i dderbyn iawndal dan y Cynllun Iawndal Ariannol.

Mwy o ddolenni defnyddiol

Additional links

Ei wneud ar y we

Dolenni cynorthwyol

Chwilio’r safle hwn

Allweddumynediad llywodraeth y DU