Cynlluniau annibynnol i ddelio a chwynion ac ombwdsmyn ariannol : Directgov – Arian, treth a budd-daliadau

Gwefan llywodraeth y DU

Nodwch fod gan y wefan hon system allweddumynediad llywodraeth y DU

Gwasanaethau cyhoeddus i gyd yn un lle

Trefn llywio pennaf

Dydd Iau, 11 Hydref 2012

dolenni i dudalennau eraill yn yr adran hon

Pori wrth destun

Pori wrth bobl

Arian, treth a budd-daliadau

Arian, treth a budd-daliadau

Cynlluniau annibynnol i ddelio â chwynion ac ombwdsmyn ariannol

Diben cynlluniau cwyno annibynnol yw ceisio datrys anghydfodau am gynnyrch neu wasanaethau ariannol yn ddiduedd. Mae eu gwasanaethau’n rhad ac am ddim i ddefnyddwyr. Fel arfer, dim ond gan un o’r cynlluniau hyn y cewch ofyn am help gyda’ch cwyn, a hynny ar ôl ceisio datrys eich cwyn dan drefn gwyno fewnol y cwmni.

Cyn cysylltu â chynllun cwyno annibynnol

Cofiwch, rhaid i chi gysylltu’n uniongyrchol gyda’r cwmni dan sylw yn gyntaf i geisio datrys eich cwyn. Darllenwch ‘Sut i gwyno am gynnyrch neu gyngor ariannol’ wrth gwt yr erthygl hon.

Beth fydd cynllun cwyno annibynnol yn ei wneud

Bydd cynllun annibynnol yn:

 • pwyso a mesur manylion eich achos
 • gofyn am dystiolaeth ychwanegol os oes angen
 • penderfynu a oes cyfiawnhad dros eich cwyn
 • gorchymyn i’r cwmni roi eu tw mewn trefn, os yw hynny’n briodol

Y pedwar prif gynllun

Dyma nhw:

 • Gwasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol
 • Cynllun Cyflafareddu’r Gymdeithas Prydlesu a Chyllid
 • Y Gwasanaeth Cyngor am Bensiynau
 • Yr Ombwdsmon Pensiynau

Gwasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol

Gwasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol sy’n delio fwyaf gyda chwynion am gynnyrch a gwasanaethau ariannol, ond ni all ddelio gyda chwynion am y canlynol:

 • cynlluniau pensiwn galwedigaethol
 • y ffordd y mae cwmnïau’n gwneud eu penderfyniadau busnes (ee. penderfynu pwy y maent yn fodlon benthyg arian iddynt)
 • sut mae buddsoddiad wedi perfformio

Ni all Gwasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol gamu i mewn oni fyddwch eisoes wedi cwyno i’r cwmni drwy ei drefn gwyno fewnol a bod:

 • y cwmni wedi anfon ei ymateb ysgrifenedig terfynol a’ch bod chi dal yn anhapus, neu
 • wyth wythnos wedi mynd heibio ers i chi gysylltu â’r cwmni ac nid yw’r gŵyn wedi’i datrys

Gallwch gyflwyno cwyn i Wasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol hyd at chwe mis ar ôl y dyddiad ar ymateb ysgrifenedig terfynol y cwmni.

Cynllun Cyflafareddu’r Gymdeithas Prydlesu a Chyllid

Mae’r cynllun hwn yn delio gyda chwynion am unrhyw un o’r gwasanaethau canlynol, os cawsant eu darparu gan aelodau o’r Gymdeithas Prydlesu a Chyllid (Finance & Leasing Association):

 • hur bwrcas
 • gwerthiant amodol
 • prynu contract personol
 • cynlluniau prydles personol
 • benthyciadau personol wedi’u gwarantu a heb eu gwarantu
 • cardiau credyd a chardiau siop

Y cam cyntaf yw cysylltu â’r Awdurdod Gwasanaethau Ariannol (FSA). Byddant hwy yn ceisio cymodi a datrys yr anghydfod rhyngoch chi a’r cwmni. Os nad ydynt yn llwyddo i wneud hynny, gallwch gyfeirio’ch cwyn at y Cynllun Cyflafareddu – neu at Wasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol os ydych yn cwyno yn erbyn banc neu gymdeithas adeiladu.

Y Gwasanaeth Cyngor am Bensiynau

Mae’r Gwasanaeth yn delio gyda chwynion am sut mae cynlluniau pensiwn cwmnïau (galwedigaethol) a chynlluniau pensiwn personol yn cael eu rhedeg (ond nid sut maent yn perfformio).

Gallwch gysylltu â’r Gwasanaeth Cyngor am Bensiynau os na lwyddwyd i ddatrys eich cwyn yn uniongyrchol gyda gweinyddwr neu reolwr y cynllun pensiwn a bod un o’r canlynol yn berthnasol i chi:

 • rydych yn talu cyfraniadau ar hyn o bryd
 • mae gennych bensiwn gohiriedig o gyflogaeth flaenorol
 • rydych eisoes yn derbyn eich pensiwn
 • rydych chi’n ddibynnydd i berson sy’n disgyn i un o’r categorïau uchod

Gwasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol sy’n delio gydag anghydfodau’n ymwneud â gwerthu neu farchnata pensiynau.

Yr Ombwdsmon Pensiynau

Mae’r Ombwdsmon Pensiynau, yn debyg i’r Gwasanaeth Cyngor am Bensiynau, yn archwilio cwynion am sut y caiff cynlluniau pensiwn eu rhedeg.

Cyn cysylltu â’r Ombwdsmon Pensiynau, dylech wneud y canlynol:

 • ceisio datrys eich cwyn gyda gweinyddwr neu reolwr y cynllun pensiwn
 • os nad ydych yn llwyddo i ddatrys eich cwyn, cysylltwch â’r Gwasanaeth Cyngor am Bensiynau – efallai y gallan nhw eich helpu i ddatrys eich cwyn

Fel rheol, ni fydd yr Ombwdsmon Pensiynau’n archwilio i’ch cwyn hyd nes eich bod wedi siarad â’r Gwasanaeth Cyngor am Bensiynau.

Cofiwch y bydd angen i chi gysylltu â’r Ombwdsmon Pensiynau o fewn tair blynedd (fel arfer) o’r digwyddiad yr ydych yn cwyno amdano.

Mwy o ddolenni defnyddiol

Yn yr adran hon…

Nod llyfr ag :

Sut mae defnyddio’r bar offer hwn?

Additional links

Ei wneud ar y we

Dolenni cynorthwyol

Chwilio’r safle hwn

Allweddumynediad llywodraeth y DU